Sare roma
Procentai
RETRO

„Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga dangiškąja taika!“

kijevasUkrainos Graikų Katalikų Bažnyčios sinodas paskelbė vasario 24-ąją – antrąsias didelio masto Rusijos invazijos į Ukrainą metines – Maldos ir pasninko už Ukrainos pergalę ir teisingą taiką diena.

Šeštadienį, vasario 24 d., nuo 9 iki 21 val. Ukrainos graikų apeigų katalikai dalyvauja maldos maratone. Kiekviena maratono valanda skirta maldai už tuos, kuriems jos labiausiai reikia – karius, kapelionus, našlaičius, kalinius, gydytojus, perkeltuosius asmenis, žuvusiuosius ir jų artimuosius, už tikinčiųjų bendruomenes, gyvenančias ties fronto linija ir rusų okupuotose teritorijose. Maratoną užbaigia 21 val. visoje Ukrainoje kalbama Rožinio malda.

100 dienų iki didelio katalikiško sambūrio Vokietijoje

erfurtasVasario 19 dieną, pažymi Vokietijos katalikų žiniasklaidos priemonės, liko šimtas dienų iki Katalikų dienų, vieno iš didžiausio ir tradicinio katalikiško sambūrio, kurio tradicija tęsiasi nuo 1848 metų ir kurios įkvėpė daug iniciatyvų Bažnyčioje Vokietijoje. Šiemet Katalikų dienos vyks Tiuringijos žemės sostinėje Erfurte, jos prasidės gegužės 29 ir tęsis iki birželio 2-osios.

Lietuva skyrė po vienodai lėšų Konstantinopolio ir Maskvos ortodoksams – 77,6 tūkst. eurų

staciatikiaiLietuva šią savaitę skyrė po vienodai lėšų Maskvos patriarchatui pavaldžiai Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai ir neseniai įsisteigusiam Konstantonopolio patriarchato egzarchatui – abi bendruomenės gavo po 77,6 tūkst. eurų.

Tai numatyta finansų ministrės Gintarės Skaistės pirmadienį pasirašytame įsakyme dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms.

Popiežiaus pratarmė knygai apie moters vaidmenį Bažnyčioje

knygaiRengdamiesi Sinodui apie sinodiškumą ir jam vykstant pastebėjome, kad nepakankamai klausėmės moterų balso Bažnyčioje, pažymėjo popiežius. Kreipdamasis per naujo veikalo apie moters vaidmenį Bažnyčioje pratarmę, Pranciškus karštai paragino vyrus klausytis moterų, atkreipti dėmesį į moters perspektyvą, kad augtų abipusiškumas.

Pijus XI – popiežius, paaukojęs gyvenimą dėl pasaulio taikos

poppijusVasario 10 d. sukanka Pijaus XI, Bažnyčiai tarpukaryje vadovavusio popiežiaus, mirties 85 metinės.

Lietuvoje lankęsis Achille Ratti 1922 m. buvo išrinktas popiežiumi po diplomatinės patirties užsienyje, mokslinio darbo Vatikano bibliotekoje, kuriai vadovavo, ir tik kiek daugiau nei pusės metų ganytojo tarnystės Milano arkivyskupijoje.

Teisingumo ministerija Konstantinopolio stačiatikiams suteikė teisinį pripažinimą

staciatikiaiTeisingumo ministerija suteikė Konstantinopolio stačiatikių bendruomenei teisinį pripažinimą, kuris leidžia gauti valstybės finansavimą.

Kaip BNS trečiadienį sakė teisingumo ministrės atstovas Paulius Žeimys, ministerija priėmė sprendimą, kad Visuotinio patriarchato egzarchatas Lietuvoje atitinka teisės aktuose keliamus naujos arba atsikūrusios tradicinės religinės bendrijos reikalavimus ir gali būti įregistruota Juridinių asmenų registre.

Vatikane vyksta konferencija apie nuolatinį kunigų ugdymą

vatikanokonferencijaKunigų nuolatinis ugdymas – tai ne grįžimas į seminariją, bet pastovus palydėjimas atsižvelgiant į dabartinio meto nulemtus poreikius, sakė Dvasininkijos dikasterijos prefektas atidarydamas Vatikane prasidėjusią tarptautinę konferenciją apie nuolatinį kunigų ugdymą.

Sakramentų formulės ir materija negali būti keičiamos

baznyciasutvirtinimasTikėjimo mokymo dikasterija, reaguodama į kartais pasitaikančias improvizacijas ir piktnaudžiavimus teikiant sakramentus, paskelbė notą „Gestis verbisque“, kuria primena, kad žodžiai ir kiti elementai, nurodomi kaip privalomi sakramento apeigose, negali būti keičiami, antraip sakramentas negalioja.

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

gavenios„Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“

Brangūs broliai ir seserys! 

Kai mūsų Dievas apsireiškia, jis skelbia laisvę: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Taip prasideda Mozei ant Sinajaus kalno duotas Dekalogas. Žmonės puikiai supranta, apie kokį egzodą Dievas kalba: vergovės patirtis vis dar įspausta jų kūne. Tauta dykumoje gauna Dešimt žodžių kaip kelią į laisvę. Mes juos vadiname „įsakymais“, pabrėždami stiprią meilę, kuria Dievas ugdo savo tautą. Tai iš tiesų galingas kvietimas į laisvę. Jis nesibaigia vienu įvykiu, nes bręsta kelionėje. Kaip Izraelis dykumoje vis dar nešiojasi savyje Egiptą – dažnai ilgėdamasis praeities ir murmėdamas prieš Dangų bei Mozę, – taip ir šiandien Dievo tauta savyje nešiojasi slegiančius pančius, kuriuos turi apsispręsti palikti. Tai suvokiame, kai netenkame vilties ir klaidžiojame per gyvenimą kaip po apleistą dykvietę, neturėdami bendrai siekiamo kelionės tikslo – Pažado žemės, į kurią galėtume veržtis. Gavėnia yra malonės metas, kai dykuma vėl tampa, kaip skelbia pranašas Ozėjas, pirmosios meilės vieta (plg. Oz 2, 16–17). Dievas ugdo savo tautą, kad ji išeitų iš vergijos ir patirtų perėjimą iš mirties į gyvenimą. Kaip jaunikis jis iš naujo patraukia mus prie savęs ir šnabžda meilės žodžius mūsų širdims.

Popiežius: rūstumas yra rimta yda, bet reikia ir švento pasipiktinimo

rustumasTęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą dorybėms ir ydoms, šį trečiadienį popiežius Pranciškus kalbėjo apie rūstumą, kuris gadina žmonių tarpusavio santykius, yra socialinės nesantaikos ir netgi karų priežastis. Vis dėlto, kai kuriais atvejais galima kalbėti ir pozityvų rūstumą – apie šventą pasipiktinimą kaip reakciją į neteisybę.

Pranašiškas šv. Jono Bosko sapnas

boskoSausio 31 dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje yra minimas vienas iš žinomiausių naujųjų laikų šventųjų – kunigas Jonas Boskas, Šv. Pranciškaus Salezo draugijų (saleziečių) ir Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų steigėjas, jaunimo apaštalas ir globėjas.

Vatikano dikasterijos sekretorė: „Bažnyčiai reikia moterų“

moteruNorint, kad taika pasaulyje sudygtų ir augtų, reikalinga esminė matrica: sveiki vyro ir moters santykiai. Tuo įsitikinusi naujoji Vatikano Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos sekretorė s. Simona Brambilla.

Iš Mozambiko į Romos kuriją – s. Simona Brambilla, Paguodos seserų kongregacijos misionierė, popiežiaus Pranciškaus paskirta Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos sekretore, dalijasi mintimis apie naująją tarnystę.

Konstantinopolio stačiatikių bendruomenė kreipėsi į ministeriją dėl teisinio pripažinimo

staciatikiaiKonstantinopolio stačiatikių bendruomenė Lietuvoje šią savaitę kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl teisinio pripažinimo, kuris vėliau leistų gauti valstybės finansavimą.

Sausio pradžioje į Lietuvą atvykus egzarchato vadovui kunigui iš Estijos Justinusui Kiviloo (Justinusui Kivilui), šalyje baigta kurti Konstantinopolio patriarchato bažnytinė struktūra.

Popiežius paskelbė Maldos metus

popieziusvatocanmediaSekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius pranešė apie jau nuo šios dienos pradedamus Maldos metus, kuriais Bažnyčia rengsis artėjančiam 2025 m. jubiliejui.

Sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė

Kaip kasmet, sausio 18–25 dienomis minima maldos už krikščionių vienybę savaitė – daugiau kaip šimto meto istoriją turinti ekumeninė iniciatyva, prie kurios gana anksti prisijungė ir Katalikų Bažnyčia.

Nuo 1968 m. Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija kartu su už ekumeninius ryšius atsakinga Šventojo Sosto žinyba (dabar – Krikščionių vienybės skatinimo dikasterija) nustato bendrą maldos savaitės temą ir paveda parengti bendrus apmąstymų ir maldos tekstus. Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – Evangelijos pagal Luką eilutę, kuri kartoja Dievo ir artimo meilės įsakymą: Mylėk Viešpatį, savo Dievą... ir mylėk savo artimą kaip save patį (plg. Lk 10, 27). Tekstus šių metų maldos savaitei parengė Burkina Faso krikščionių grupė, kuriai talkino toje šalyje gyvenantys Chemin Neuf  tarptautinės katalikų bendruomenės nariai.

2023 m. nužudyta 20 sielovadininkų

bazkryzius„Fides“ paskelbė tikinčiųjų sąrašą, kurie 2023 m. tikėjimą paliudijo savo gyvybės kaina.

Los Andželo vyskupas augziliaras Davidas O‘Connellis – tarp dvidešimties pastoraciją vykdžiusių asmenų, nužudytų 2023 m. Vasario mėnesį 18 d. vyskupą nušovė jo namų tvarkytojos vyras.

Kristaus Krikšto sekmadienis

kristauskrikstasJonas Krikštytojas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“. (Mk 1, 7-11)

Konstantinopolio patriarchatas baigia kurti bažnytinę struktūrą Lietuvoje

patriarchasKonstantinopolio patriarchatas šią savaitę baigs kurti stačiatikių bažnytinę struktūrą Lietuvoje – egzarchatą, trečiadienį pranešė vienas iš jo dvasininkų.

Struktūra pagal kononinę teisę įsikurs į Lietuvą atvykus egzarchato vadovui kunigui iš Estijos Justinusui Kiviloo (Justinusui Kivilui), teigia kunigas Gintaras Sungaila.

„Su jo atvykimu bus baigta formuoti bažnytinė struktūra Lietuvoje“, – BNS sakė G. Sungaila.

Ukrainos vyskupas: iš kur tikėtis pagalbos, jei nei iš Dievo?

pagalbosPer Kalėdų ir Naujųjų Metų šventes Rusija surengė labai intensyvias oro atakas prieš Ukrainos miestus. Pastarosiomis dienomis, o ypač per gruodžio 29 d. masinius apšaudymus, nukentėjo šimtai civilių objektų, žuvo penkios dešimtys žmonių. Daugiausia civilių gyventojų aukų buvo Kyjive.

Nuo kada švenčiame Kalėdas?

kaledoPirmuosius tris krikščionybės amžius Kalėdos nebuvo švenčiamos. Jėzaus gimimo aplinkybės nebuvo pernelyg sureikšmintos, o visas dėmesys buvo skiriamas esminiam faktui – Kristus prisikėlimui, švenčiamam per Velykas ir kiekvienoje Eucharistijos aukoje.

Popiežius: gėris auga be triukšmo

gerisPopiežius palinkėjo Romos kurijos ir Vatikano darbuotojams bei jų šeimoms atverti širdis kalėdiniam džiaugsmui, nes Viešpats ateina į mūsų tarpą. „Žvelgdami į prakartėlę galime įsivaizduoti Marijos ir Juozapo rūpinimąsi gimusiu Kūdikėliu, jautrų jo gimimo išgyvenimą“, – sakė Pranciškus ketvirtadienio, gruodžio 21 d., audiencijoje visiems Vatikane ir Romos kurijos institucijose tarnaujantiems vyrams ir moterims.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode